PRODUCTS

고도화된 기술력, 고객맞춤형 생산으로 안전하고 효율적인 제품을 생산합니다.

밀폐형 초음파 센서 소자


개 요

적용분야

자동차용 후방 감지 주차장 무인 주차 메타기 거리측정기 물 또한 액면 수위 측정기

침입 경보기 자동 도어 근접 스위치 모션 제어

지원색상
주요특징
  • 01 센서 외형이 금속 재질로 외부 충격에 대한 내구성 강화
  • 02 넓은 사용 온도 범위로 다양한 환경에 적용 가능
  • 03 방수 방진형 구조로 사용 환경의 제약이 적음
  • 04 고온 또는 다습, 혹한 환경에서의 신뢰성 확보
  • 05 다양한 색상과 주파수 대응 가능

사 양

DISTANCE

DIRECTIVITY

PIN TYPE

PIN TYPE

* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support

Item Status Frequency Ultrasound Performance Detectable Range Directivity Dimension Capacitance Operating Temp.
Center Limits SPL Sensirivity Min Max H V Min Max
ST-203 ST-S203L-N MP 40kHz ±1kH 108dB -82dB 0.3m 2m 90±10º Ø18 x 12h 2,300pF±20% -30℃ +80℃
ST-207 ST-207L-N MP 40kHz ±1kH 108dB -82dB 0.3m 2m 110±10º 50±10º Ø14 x 9h 1,900pF±20% -30℃ +80℃
ST-207L-C MP 40kHz ±1kHz 108dB -82dB 0.3m 2m 110±10º 55±10º Ø25x23.5h 2,800pF±20% -30℃ +80℃
ST-208 ST-208L-N ES 47.5kHz ±1.5kHz 100dB -75dB 0.3m 2m 95±10º 40±5º Ø14 x 9h 1,500pF±15% -40℃ +85℃
ST-218 ST-218L-N MP 48kHz ±1.5kHz 95dB -85dB 0.3m 2m 95±10º 45±5º Ø15.5 x 9h 1,500pF±15% -40℃ +85℃
ST-228 ST-228L-N ES 47.5kHz ±1.5kHz 100dB -75dB 0.3m 2m 70±10º 40±5º Ø14 x 9h 1,500pF±15% -40℃ +85℃
ST-260 TBD NS TBD TBD TBD TBD TBD 6m 20±5º Ø24 x 16h TBD -30℃ +80℃
ST-261 TBD NS TBD TBD TBD TBD TBD 9m 15±5º Ø24 x 16h TBD -30℃ +80℃

* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support

WIRE TYPE

WIRE TYPE

* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support

Item Status Frequency Ultrasound Performance Detectable Range Directivity Dimension Capacitance Operating Temp.
Center Limits SPL Sensirivity Min Max H V Min Max
ST-203 ST-S203W-T MP 40kHz ±1kH 108dB -82dB 0.3m 2m 90±10º Ø18 x 12h 5,200pF±20% -30℃ +80℃
ST-206 ST-206W-T2 MP 40kHz ±1kH 115dB -72dB 0.3m 5m 25±10º Ø18 x 12h 4,200pF±20% -30℃ +80℃
ST-207 ST-207W-T2 MP 40kHz ±1kH 108dB -82dB 0.3m 2m 110±10º 50±10 Ø14 x 9h 4,200pF±20% -30℃ +80℃
ST-208 ST-208W-T3 MP 48kHz ±1kHz 103dB -84dB 0.3m 2m 100±10º 40±10º Ø14 x 9h 4,500pF±16% -40℃ +85℃
ST-208W-C MP 48kHz ±1kHz 103dB -84dB 0.3m 2m 100±10º 25±23.5º Ø14 x 9h 4,500pF±16% -30℃ +80℃
ST-209 ST-209W-N MP 58kHz ±1kHz 100dB -84dB 0.3m 2m 80±10º 40±10º Ø14 x 9h 1,600pF±20% -30℃ +80℃
ST-C209W-N ES 58kHz ±1.5kHz 100dB -84dB 0.3m 2m 80±10º 40±10º Ø14 x 9h 1,500pF±20% -30℃ +80℃
ST-210 ST-210W-N MP 44kHz ±1.5kHz 100dB -80dB 0.3m 2m 80±10º Ø14 x 9h 1,400pF±20% -30℃ +80℃
ST-211 ST-211W-N ES 52kHz ±1.5kHz 95dB -85dB 0.3m 1.3m 40±5º Ø14 x 9h 1,500pF±20% -30℃ +80℃
ST-213 ST-213W-N MP 52kHz ±1.5kHz 95dB -80dB 0.3m 4m 60±10º 30±5º Ø15.5 x 9h 1,500pF±15% -40℃ +85℃
ST-214 ST-214W-N ES 58kHz ±1.5kHz 100dB -75dB 0.4m 4m 50±10º Ø15.5 x 9h 1,400pF±20% -30℃ +80℃
ST-219 ST-219W-N MP 52kHz ±1.5kHz 95dB -80dB 0.3m 3m 75±10º 35±5º Ø14 x 9h 1,900pF±20% -30℃ +80℃
ST-260 TBD NS TBD TBD TBD TBD TBD 6m 20±5º Ø24 x 16h TBD -30℃ +80℃
ST-261 TBD NS TBD TBD TBD TBD TBD 9m 15±5º Ø24 x 16h TBD -30℃ +80℃

* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support

DOCUMENT

No. Title Download Date

BUY

Model
ST-208 BUY
ST-211 BUY
ST-213 BUY
ST-218 BUY
ST-228 BUY